Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Tabellernes opbygning

Fødevarenavne

Fødevarernes navne gives på dansk, engelsk, og hvor det er muligt, er også det videnskabelige navn angivet.

Svind

Svindangivelsen viser hvor stor en del af det oprindelige fødevare, der kan betragtes som spiselig del.

Omregning fra 100 gram spiselig del til gram indkøbt vare kan ske på følgende måde:

g (indkøbt vare) = 100 * (100 / (100 - svind %))

Det skal bemærkes, at det i tabellerne angivne svind er fundet på den analyserede fødevare, og derfor ikke altid vil stemme overens med det svind, som brugeren af tabellen kender for den pågældende fødevare.

Indhold

Alle indholdsværdier er angivet pr. 100 gram af den spiselige del af varen.

Værdierne i tabellen er angivet på følgende måde

Næringsstof udtrykt som
Energi heltal
Makronæringsstoffer(linje2-13) 1 decimal
Aminosyrer 2 betydende cifre
Alle andre 3 betydende cifre

Indholdet, der angives i denne kolonne, vil normalt være baseret på årsgennemsnit, med mindre andet fremgår af levnedsmidlets identifikation.

Der er angivet et indhold for alle stoffer, såfremt data har kunnet fremskaffes. En tom plads i indholdskolonnen uden angivelse af kilde betyder, at der ikke har kunnet findes oplysninger om det pågældende stof. I det omfang det har været muligt, vil indholdsangivelsen være skønnet fra et lignende levnedsmiddel (kilderne 00005 og Txxxx), eller beregnet på grundlag af forskellige analysedata (kilde 00050 og C....), hvis der ikke har været oplysninger for den pågældende fødevare. I linjer uden indhold, kan værdien altså ikke umiddelbart sættes til nul.

Et 0 (nul) i indholdskolonnen betyder enten, at det naturlige indhold af det pågældende stof er nul (kilde 00000) eller, at der findes spor af stoffet, men at mængden er så lille, at den i denne sammenhæng ingen betydning har.

For en række levnedsmidler gælder det, at summen af værdierne for makronæringsstofferne protein, kulhydrat, fedt, alkohol, aske og vand ikke giver præcis 100 g. Dette skyldes, at data ofte er hentet fra flere forskellige kilder, og at der naturligvis er en vis usikkerhed på de kemiske analyser.

Variationsbredde

For oplysninger om enkelte indholdsstoffer, hvor der er foretaget analyse af hver enkelt indsamlet prøve, er variationsbredden angivet med den fundne minimums- og maksimumsværdi.

I de tilfælde, hvor kilden kun har opgivet standardafvigelsen for variationen på  prøveresultaterne, angiver variationsbredden 95 % konfidensintervallet. Dette gør sig blandt andet gældende på amerikanske data.

Antal prøver

Det tilstræbes at anvende data, hvor antallet af indsamlede prøver, der ligger til grund for indholdsangivelsen, er opgivet. Dette tal - antallet af prøver - er en væsentlig og simpel kvalitetsparameter. Hvis prøverne er indsamlet korrekt, giver et øget antal prøver en øget validitet af indholdsangivelsen. IMP, der står for "imputed", i antal kolonnen forekommer ofte ved data, der er hentet fra den amerikanske fødevaredatabank (kilde 00800 og 00804). Det er USDA's måde at angive, at man har regnet sig frem til resultatet.

Kilde

For hver oplysning er der angivet en kilde i kildekolonnen. Denne kildeangivelse henviser til de referencer, som Fødevaredatabanken bygger sine oplysninger på. Ved klik på det enkelte kildenummer fås referencen til den pågældende oplysning. Ønskes hele referencelisten kan den fås ved at vælge Fødevaredatabanken >> Om fødevaredata >> Referenceliste i menuen. Her er nævnt alle de værker og rapporter som data er hentet fra. De, der ønsker at undersøge kvaliteten af data nærmere, kan have stor glæde af at læse kildematerialet, som i de fleste tilfælde er tilgængeligt for offentligheden.

Kilder af typen Txxxx (eks. T0115) betyder at data er overført fra levnedsmiddel nr. 0xxxx (her nr. 00115 kartoffel). Dette fremgår også af kildefortegnelsen.

Hvor data til en enkelt datalinje er hentet fra flere kilder, fremgår dette automatisk idet et kildeopslag vil vise alle de anvendte kilder.

Kilden 00000 angiver, at værdien for indholdet enten naturligt er nul eller vurderes at være så lille, at den er uden betydning. Kilden 00050 betyder at værdien er beregnet. Dette vil typisk være tilfældet for energi, kulhydrat total (kulhydrat bestemt ved differens), A vitamin (retinolækvivalenter), E vitamin (tokoferolækvivalenter), niacin (niacinækvivalenter), sukkerarter ialt samt de tre summer af fedtsyrerne. Indholdsværdier kan dog også være beregnet ud fra de ingående ingredienser (en kostberegning, 00055). Dette er blandt andet tilfældet for 'Smørbart blandingsprodukt 80 %', der er beregnet udfra ingredienserne smør og rapsolie.

For yderligere oplysning om beregnede værdier, se under beskrivelsen af de enkelte oplysninger/stoffer.

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16